فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٢: تا اختیار کردم سر منزل رضا را

تــــا اخـــتــــیـــار کـــردم ســـر مـــنـــزل رضـــا رامـمـلـوک خـویش دیدم فـرمـانـده قـضـا راتــا تــرک جــان نـگـفــتــم آســوده دل نـخــفـتــمتـ…

تــــا اخـــتــــیـــار کـــردم ســـر مـــنـــزل رضـــا رامـمـلـوک خـویش دیدم فـرمـانـده قـضـا را
تــا تــرک جــان نـگـفــتــم آســوده دل نـخــفـتــمتـا سـیر خـود نکـردم، نشـناخـتـم خـدا را
چون رو به دوست کردی، سر کن به جور دشمنچـون نام عشق بـردی، آماده شو، بـلا را
دردا که کـشـت ما را شـیرین لبـی که می گفـتمن داده ام بـه عیسی انفاس جان فزا را
یـک نـکـتــه از دو لـعـلـش گـفـتــیـم بــا سـکـنـدرخـضر از حـیا بـپـوشید سرچـشمه بـقا را
دوش ای صـبـا از آن گل در بـوسـتـان چـه گفـتـیکاتش به جان فکندی مرغان خوش نوا را
بــخــت ار مــدد نـمــایـد از زلــف ســر بــلــنـدشبــنـدی بــه پــا تـوان زد صـبــر گـریـز پـا را
یـا رب چــه شــاهـدی تــو کــز غــیـرت مـحــبــتبــیـگـانـه کــردی از هـم، یـاران آشــنـا را
آیــیــنــه رو نـــگـــارا از بـــی بـــصـــر حـــذر کـــنتـرسـم که تـیره سـازی دلهای بـا صفا را
گـــر ســـوزن جـــفـــایـــت خـــون مـــرا بــــریـــزدنـتــوان ز دسـت دادن سـر رشـتـه وفـا را
تــا دیـده ام فـروغـی روشـن بــه نـور حــق شــدکـمـتـر ز ذره دیـدم خـورشـیـد بــا ضـیـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج