فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٢: به گردون می رسد فریاد یارب یاربم شب ها

بـه گـردون می رسـد فـریاد یارب یاربـم شـب هاچه شد یارب در این شب ها غم تـاثیر یارب هابـه دل صدگونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندمز بـیم خوی او خـاموش و در…

بـه گـردون می رسـد فـریاد یارب یاربـم شـب هاچه شد یارب در این شب ها غم تـاثیر یارب ها
بـه دل صدگونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندمز بـیم خوی او خـاموش و در دل ماند مطلب ها
هـزاران شـکـوه بــر لـب بـود یـاران را ز خـوی تـوبـه شکرخنده آمد چون لبـت، زد مهر بـر لب ها
نـدانـی گـر ز حــال تــشـنـگـان شـربــت وصـلـتببین افتاده چون ماهی طپان بر خاک طالب ها
جـدا از ماه رویت عاشقان از چـشم تـر هر شبفــرو ریـزنـد کـوکـب تــا فــرو ریـزنـد کـوکـب هـا
چسان هاتف بجا ماند کسی را دین و دل جاییکه درس شوخی آموزند طفلان را بـه مکتب ها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج