فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢: ایا بدور تو از مثل تو جهان خالی

ایــا بـــدور تـــو از مــثــل تـــو جــهــان خــالــیکــدام دور ز تــو بــود یـک زمـان خــالـیتــو در مــیـان نــه و ذکــر تــو در مــیـان هــمــهتـو…

ایــا بـــدور تـــو از مــثــل تـــو جــهــان خــالــیکــدام دور ز تــو بــود یـک زمـان خــالـی
تــو در مــیـان نــه و ذکــر تــو در مــیـان هــمــهتـو در مکـان نه و نبـود ز تـو مکان خـالی
زبــان کـه نـیـســت بــذکـر تــو در دهـان گـردانبــبـرمـش کـه ازو بـه بـود دهـان خـالـی
دلـم ز مـعـنـی عـشـقـت تـهـی نـخـواهـد شـداجـل اگر چـه کند صورتـم ز جـان خـالی
گـداخـت بـر تـن من گوشـت همچـو پـیه از آنکز مغز مهر تـوم نیست استـخوان خـالی
رهــی بـــکــوی تــو چــون در نــیــایــد و بـــرودولـیک از او نـبـود هـرگـز آسـتـان خـالـی
ز چـنـگ عـشـق تـو هـمـچـون ربـاب مـی نـالـمچو دم دهیش نباشد نی از فغان خالی
در آن زمـان کـه ز هـسـتـی خـویـش پــر بــودمنـبــود هـمـتـم از قـیـد ایـن و آن خـالـی
از آفـــتــــاب رخـــت ذره ذره کـــم گـــشـــتـــمشـود بــروز ز اسـتــاره آسـمـان خـالـی
هـمـای عــشــق تــو پــرواز کــرد گــرد جــهـاننـدید در خـور خـود هـیچ آشـیان خـالـی
تو وصف خویش همی گو که سیف فرغانیستبــســان صــورت دیـوار از زبــان خــالــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج