فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٧: اختر از خدمت قمر دور است

اخــتــر از خــدمــت قــمـر دور اســتمگـس از صـحـبـت شـکـر دور اسـتمـــا از آن بـــارگـــاه مـــحـــرومـــیــمتـشنه مسـکین از آبـخـور دور اسـتپــــای …

اخــتــر از خــدمــت قــمـر دور اســتمگـس از صـحـبـت شـکـر دور اسـت
مـــا از آن بـــارگـــاه مـــحـــرومـــیــمتـشنه مسـکین از آبـخـور دور اسـت
پــــای مــــن از زمــــیــــن درگــــه اوراست چون آسمان ز سر دور است
جــهـد کـردم بــســی ولـی چــکـنـمبـخـت و کوشش ز یکدگر دور اسـت
پــادشــاهـان چــه غــم خــورنـد اگـرگـربـه از خـانـه سـگ زدر دور اسـت
تــو بـــدســت کــرم کــنــم نــزدیــککـه بـپـای مـن این سـفـر دور اسـت
یـوســف عــهــدی و مــنــم بــی تــوهمچـو یعـقـوب کـز پـسـر دور اسـت
در فــراق تــو ای پـــســر هــســتــمهمچـو یوسـف که از پـدر دور اسـت
اندرین حـال حـکـمـتـی مـخـفـیسـتبــنـده از خــدمـت تــو گـر دور اسـت
هـر کـرا قـرب نـیـسـت بــا سـلـطـاناز بــلــا ایـمـن از خــطــر دور اســت
هـمـچـو پــروانـه مـی زنـم پـر و بــالگرچـه آن شـمعـم از نظـر دور اسـت
شــاخ اگــر هـســت بــر درخــت درازدسـت کـوتــاهـم از ثـمـر دور اسـت
عـشـق بـگـریـزد از دل جـان دوسـتعـیـسـی از پــایـگـاه خــر دور اسـت
خشک لب بی تو یوسف فرغانیستطـبـع از انشـای شـعر تـر دور اسـت
شــایـد ار خــانـه پــر عـســل نـکـنـدنـحـل چـون از گـل و زهـر دور اسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج