فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٧٥: ای اهل دل زلعل تو کرده غذای روح

زآنگه که مست عشق تو شدسیف رابهستیـک کــام از لـب تــو کــه صــد جــام از صــبــوحای پــیـک نــامــه ور زمــن آن مــاه را بــگــویفـی جــنـب شــمـس غــ…

زآنگه که مست عشق تو شدسیف رابهستیـک کــام از لـب تــو کــه صــد جــام از صــبــوح
ای پــیـک نــامــه ور زمــن آن مــاه را بــگــویفـی جــنـب شــمـس غــرتــک الـبــدر لـا یـلـوح
وایـن خـسـتـه فـراق تـرا طـرفـه حـالـتـیـسـتمــن ذکــر کــم یــســرومــن شــوقــکــم یـنــوح
ای اهــل دل زلــعـــل تـــو کــرده غـــذای روحمــردن زعــشــق تـــو بـــر زنــده دلــان فــتـــوح
از مـن مـبــاش دور کـه وصـل وفـراق تــســتخوش همچو بسط روزی وناخوش چو قبض روح
گـر تــو بــوصــل وعــده کـنـی کـی کـنـی وفـاورمـن ز عــشــق تــوبــه کـنـم کـه بــود نـصــوح
خـسـتـم لب تـو زآنکه دلم از تـو خـسـتـه بـودوآنـک بــحــکـم شـرع قـصـاص اسـت در جــروح
از چـشـم مـن کـه مـیـدهـد از ریـش دل خـبـراشــک آنـچــنـان بــرفـت کـه خــونـابــه از قـروح
ارزان وزود بــاشــد اگـر عــاشــقــی بــیـافــتوصــل تــرا بــمــلــک ســلــیـمــان وعــمــر نـوح

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج