فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٢٧٣: دولت نیافت هر که طلب کار ما نبود

دولـت نیافـت هر کـه طـلـب کـار مـا نبـودسـودی نـکـرد هـرکـه خـریـدار مـا نـبــودآن کـوزهر دو کـون بـغـیر الـتـفـات داشـتاو حظ خویش جـست، طلب کار ما نب…

دولـت نیافـت هر کـه طـلـب کـار مـا نبـودسـودی نـکـرد هـرکـه خـریـدار مـا نـبــود
آن کـوزهر دو کـون بـغـیر الـتـفـات داشـتاو حظ خویش جـست، طلب کار ما نبـود
سگ از کسی بـهست که او راه ما نرفتشیراز سگی کمست که در غار ما نبود
آن کـو مـتــاع جـان نـکـنـد تـرک، رخـت اودر خــانـه بــه کـه لـایـق بــازار مـانـبــود
آن مـرد کـاردان کـه همه سـالـه کـار کـردخـاکـش دهنـد مـزد کـه در کـار مـانـبـود
زاهد نخواست دنیی وعقبی امید داشتجـنـت پـرسـت عـاشـق دیـدار مـانـبــود
تـــو بـــنـــده خـــودی دم آزادگـــی نـــزنکآزاد نـیسـت هـر کـه گـرفـتـار مـا نـبـود
در کـیـســه قـبــول مـنـه گـر چــه زر بــودآن نـقــد را کــه ســکـه دیـنـار مـا نـبــود
ازدردهـا کـه خـاصـیـتـش مـرگ جـان بــودآن دل شـفـا نیافـت کـه بـیمـار مـا نـبـود
صـد خــانـه رابآتــش خــود پــر ز دود کـردآن تــیـره دل کــه قــابــل نـوارمــا نـبــود
شـاعـر همه زلیلی و مجـنون کند حـدیثکـو را خــبــرز مـخــزن اســرار مـا نـبــود
هـر سـوشـتـافـتـی و نـدانـم کـه یـافـتـیجـای دگـر گـلـی کـه بــگـلـزار مـا نـبــود
بــاصـد گـل عـطـا کـه بـگـلـزار مـا درسـتیـک خــار مـنـع بــرســر دیـوار مـا نـبــود
ای جـمله از تـو،از همه کس در طریق تـوتـقـصـیر رفـت،بـخـت مـگـر یـار مـا نـبـود
رویت جـمال خـویش بـر آفاق عـرضـه کردادراک آن وظــیــفــه ابـــصــار مــا نــبــود
بـاآن همه خطر که درین راه سیف راستبــعـداز مـقـام قـرب تـو مـخـتـارمـا نـبــود
ایـن کـار دولـتــسـت کـنـون تــا کـرا رسـدقـرب جــنـاب تــو حــدو مـقـدار مـانـبــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج