فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٥

بــیـا بــلـبــل کـه وقـت گـفــتــن تــســتچـو گـل دیـدی گـه آشـفـتـن تـسـتبــعـشــق روی گـل قـولـی هـمـی گـویکزین پـس راسـتـی در گفتـن تـستمـرا بــلـ…

بــیـا بــلـبــل کـه وقـت گـفــتــن تــســتچـو گـل دیـدی گـه آشـفـتـن تـسـت
بــعـشــق روی گـل قـولـی هـمـی گـویکزین پـس راسـتـی در گفتـن تـست
مـرا بــلــبــل بــصــد دســتــان قــدســیجـوابـی داد کین صـنعـت فن تـسـت
مـن انـدر وصــف گــل درهـا بــســفــتــمکـنون هنگـام گـوهر سـفـتـن تـسـت
بــوصـف حــسـن جــانـان چــنـد بــیـتــیبــگـو آخـر نـه وقـت خـفـتـن تــسـت
حـدیث شـاعران مغشوش و حـشوسـتچـنـیـن ابـریـز پـاک از مـعـدن تـسـت
الــا ای غــنــچـــه در پـــوســـت مــانــدهبــهـار آمـد گـه اشــکـفـتــن تــســت
گــــل انــــدامــــا از آن روی از تـــــو دورمکـه چـنـدین خـار در پـیـرامـن تـسـت
تـویی غـازی که صـد چـون من مسـلمانشـهـیـد غـمـزه مـرد افـگـن تــســت
مــن آن یــعــقــوب گــریــانــم ز هــجــرتکـه نـور چـشـمـم از پـیراهـن تـسـت
مــــه ارچــــه دانــــهــــا دارد زانــــجـــــمولیکـن خـوشـه چـین خـرمن تـسـت
تــو ای عـاشــق مـصـیـبــت دار شـوقـینداری صبـر و شـعرت شـیون تـسـت
چو شمع اشکی همی ریز و همی سوزچـراغی، آب چـشـمت روغن تـسـت
ولـــی تـــا زنــده ای جـــانــت نــکـــاهــدحــیـات جــان تــو در مــردن تــســت
چـــه بــــنـــدی در بــــروی آفـــتـــابــــیکـه هـر روزش نـظـر در روزن تــسـت
چـه بــاشـی چـون زمـیـن ای آسـمـانـیدرین پـستی، که بـالا مسکن تـست
چـــو در گــلــزار عــشـــقــت ره نــدادنــدتـو خـاشـاکـی و دنیا گـلخـن تـسـت
دریــن ره گــر مــلــک بـــیــنــی پــری وارنهان شو زو که شیطان ره زن تست
چـو انـسـان مـی تـوان سـوگـنـد خـوردنبـیـزدان کآن مـلـک اهـریـمـن تـسـت
چــنــیــن تــا بـــاریــابــی بــر در دوســتدرین ره هرچـه بـینی دشمن تـست
بــزن شـمـشـیـر غـیـرت، زآن مـیـنـدیـشکـه همتـهای مردان جـوشـن تـسـت
نــکــورو یــوســـفــی داری تـــو در چـــاهتـرا ظـن آنـکـه جـانـی در تـن تـسـت
کــمــنــد رســـتـــمــی انــدر چـــه انــدازخـلاصش کن که در وی بـیژن تـست
تـو در خوف از خودی، از خود چـو رستـیازآن پـس کـام شـیران مأمـن تـسـت
ســــرانـــدر دام ایـــن عـــالـــم مـــیـــاوروگــرنـه خــون تــو در گـردن تــســت
دل کــس زیــن ســخــن قــوت نــگــیــردکــه یـاد آورد طــبــع کــودن تــســت
ز دشــمــن مــمــلــکــت ایـمــن نــگــرددبـشـمشـیری که از نرم آهن تـسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج