فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٥٦: بتی که بر همه خوبان امیر خواهد بود

بـتی که بـر همه خوبـان امیر خواهد بودگمان مبـر که کس او را نظیر خـواهد بـودگـرم ملـوک جـهان بـندگـی کـنند بـطـوعمـرا ز خــدمــت او نـاگــزیـر خــواهـد…

بـتی که بـر همه خوبـان امیر خواهد بودگمان مبـر که کس او را نظیر خـواهد بـود
گـرم ملـوک جـهان بـندگـی کـنند بـطـوعمـرا ز خــدمــت او نـاگــزیـر خــواهـد بــود
زقـوس ابـروی تـو چـون ز خـاک بـرخـیزمنـشـانـه وارم در سـینـه تـیر خـواهـد بـود
بحسن یوسفی و زآب دیده چون یعقوبکسی که بـی تو بـماند ضریر خواهد بـود
ز هجـر یوسـف یعقوب چـشـم پـوشـیدهبـبـوی پـیـراهـن آخـر بـصـیـر خـواهـد بـود
نه مرد عـشـقـم اگر شـادی دو کـون مراچـنـانـکـه انـده تـو دلـپــذیـر خـواهـد بــود
بـرای تحفه چو صاحب دلان درین حضرتحـدیث جـان نکـنم کآن حـقـیر خـواهدبـود
بــیـاد روی تــو در جــمـع عـاشـقـان اولکسی که جان بدهد این فقیر خواهد بود
بـکوی عشق تـو بـیچـاره سـیف فرغانیجـوان درآمـد و از غـصـه پـیـر خـواهـد بـود
گـمـان مـبـر کـه درین روز هیچ چـیز او رابـرون نـالـه شـب دسـتـگـیـر خـواهـد بـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج