فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٥٠: غنچه چون کرد تبسم سوی صحرا نرویم

غـنـچـه چـون کـرد تـبـسـم سـوی صـحـرا نرویمگــل بــخــنـدی زمــانـی بــتــمــاشــا نـرویـممـادریـن کـوی مـقـیـمـیـم چـو اصـحـاب الـکـهـفگر کسی سنگ زند…

غـنـچـه چـون کـرد تـبـسـم سـوی صـحـرا نرویمگــل بــخــنـدی زمــانـی بــتــمــاشــا نـرویـم
مـادریـن کـوی مـقـیـمـیـم چـو اصـحـاب الـکـهـفگر کسی سنگ زند همچو سگ از جا نرویم
کوی معشوق و در دوست بهست از همه جایمـا هـم اینـجـا بـنـشـینـیـم و بـصـحـرا نـرویم
ور بــــنــــانـــی نـــرســــیـــم از در او بــــر در اوچـون سـگ از فـاقـه بـمـیریم و بـدرها نـرویم
بــا دل پــر خـون چــون غـنـچـه بــهـم آمـده ایـمما بـبـادی چـو گـل ای دوسـت ز هم وانرویم
گـر بـبـسـتـان شـدن از مـا نـپـسـندی ز آن رویپــرده بــرگـیـر و گـلـسـتـان بــنـمـا تـا نـرویـم
بــطـرب دســت بــزن بــر ســر مـا پــای بــکـوبکـز ســر کـوی تــو گـر ســر بــرود مـا نـرویـم
سـیـف فـرغـانـی بــا دوسـت بــگـو جــور مـکـنکـه بــدیـن مـروحـه مـا از سـر حــلـوا نـرویـم
وعده دادی بـه شب وصل (خـودو) می تـرسـیمکـه فــرامـوش کـنـی گـر بــتــقــاضــا نـرویـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج