فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٣

روی تـو عرض داد لشـکر حـسـنکه رخ تـسـت شـاه کشور حـسـنشـاه عشـقت سـتـد ولایت جـانملـک دلها گـرفـت لـشـکـر حـسـنبـحـر لـطـفـی و چـون بـرآری موجدو جـهان…

روی تـو عرض داد لشـکر حـسـنکه رخ تـسـت شـاه کشور حـسـن
شـاه عشـقت سـتـد ولایت جـانملـک دلها گـرفـت لـشـکـر حـسـن
بـحـر لـطـفـی و چـون بـرآری موجدو جـهان پـر شـود ز گـوهر حـسـن
هـمـه اجــزا چــو روی دلـبــر گـلهمه اعضـا چـو روی مظهر حـسـن
چـون تـویی پـادشـاه سـیم بـرانســکــه دارد ز نـام تــو زر حــســن
مـا فــقـیـران صــابــر عــشــقـیـمشـکر نعمت کن ای تـوانگر حـسـن
زیـر پــایـت فــگــنــد مــاه کــلــاهچون تو بـر سر نهادی افسر حسن
ای که در دور خوبی تو بسیستدل و جــان داده در بــرابــر حـسـن
وی تـو از یـک کـرشـمـه در یکـدمداده صـد جـان نـو بــپـیـکـر حـسـن
ما از آن شـب در احـتـراق غـمیمکـه طـلوع از تـو کـرد اخـتـر حـسـن
همـه مـنـظـر بـحـسـن شـد زیبـالـیک زیبـا بـتـسـت مـنـظـر حـسـن
بـی رخـت مـه نـدیـد بـرج جـمـالبی لبت می نداشت ساغر حسن
از عــروســان حــجــلــه تــقــدیـرکـه روان گـشـتـه اند از بـر حـسـن
دسـت مـشـاطـه قـضـا نـاراسـتهـیچ کـس را چـو تـو بـزیور حـسـن
گـر بــدیـوان لـطــف خــود نـگـریای رخــت آفــتــاب خــاور حــســن
نقـطـه یی مه بـود ز خـط جـمـالورقـی گـل بــود ز دفــتــر حــســن
آن زمـانی کـه از مـشـیمـه غـیبمـه و خــورشـیـد زاد مـادر حــسـن
بــا تـو هـمـشـیـره بــود پــنـداریلـطـف یعـنـی کـهین بـرادر حـسـن
بــت آزر بــسـوخـت چـون هـیـزمتــا رخـت بــرافـروخـت آذر حــسـن
خـود بـت بـت شکن کجـا آراستهـمـچــو تــو در زمـانـه آزر حــسـن
عشق ما از جـمال تـو عرضیستلـیک دایم بـقـا چـو جـوهـر حـسـن
پـادشـاهی چـو عـقل گردن کشاز پــی روی تـسـت چـاکـر حـسـن
تــا رخ تــو نـدیـد ســجــده نـکـردعشق دل داده پـیش دلبـر حـسـن
ذره بــــا مـــهـــرت ار درآمـــیـــزدراسـت چـون مه شود منور حـسن
اندرین موسـمی که دسـت قضـابـر جـهان بـاز مـی کـنـد در حـسـن
شــاخ مــانــنــد بـــچـــه طــاوسمـی بـرآرد یـکـان یـکـان پـر حـسـن
بــاغ در بــر فـگـنـد حــلـه ســبــزشـاخ بــر سـر نـهـاد چـادر حـسـن
لاله بـر پـای خـاسـتـه که ز شاخغنچه بـیرون همی کند سر حسن
بــلـبــل آغـاز کـرده مـدحــت گـلراسـت گـویی مـنم ثـنـاگـر حـسـن
این قـیامـت نـگـر کـه از گـل شـدعرصه خـاک تـیره محـشـر حـسـن
خـطـبـه مـهر دوسـت می خـواندروز و شـب بــرفـراز مـنـبــر حـسـن
این همه فـعـلها بـتـسـت مضـافزآنکه اسم تـو هست مصدر حسن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج