فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٣٧: گر عیب کنی که زار می نالم

گـر عـیب کـنی کـه زار مـی نالـممن زار ز عـشـق یار می نالـمبـلـبـل چـو بـدیـد گـل بـنـالـد مـنبـی دلـبـر گـل عـذار می نالماز عشق گل رخش بـصد دستـاندلـس…

گـر عـیب کـنی کـه زار مـی نالـممن زار ز عـشـق یار می نالـم
بـلـبـل چـو بـدیـد گـل بـنـالـد مـنبـی دلـبـر گـل عـذار می نالم
از عشق گل رخش بـصد دستـاندلـسـوزتـر از هـزار مـی نـالـم
بـی قـامـت همـچـو سـرو او دایمچون فاختـه بـر چـنار می نالم
در چـنـگ فـراق آهـنـیـن پــنـجــهبـاریک شدم چـو تـار می نالم
گـر چـه بـنـصـیحـتـم خـردمـنـدانگـویند فـغـان مـدار مـی نـالـم
چـون دیـگ پــرآب بــر سـر آتــشمی جوشم و زار زار می نالم
چون چنگ فغانم اختیاری نیستاز دسـت تـو ای نگار می نالم
تـا همچـو نیم دهان نهی بـر لـبدور از تـو ربــاب وار مـی نـالـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج