فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢١: زهی جهان شده روشن بآفتاب جمالت

زهـی جــهـان شـده روشـن بآفـتــاب جــمـالـتکسـی بـچـشم سـرو سـر ندیده روی مثـالتبـقول راسـت چـو مطرب سحـرگهان بـبـسیطیبــگـویـد از غـزل مـن نـشـیـد وص…

زهـی جــهـان شـده روشـن بآفـتــاب جــمـالـتکسـی بـچـشم سـرو سـر ندیده روی مثـالت
بـقول راسـت چـو مطرب سحـرگهان بـبـسیطیبــگـویـد از غـزل مـن نـشـیـد وصـف جــمـالـت
چـو دسـت مـرتـعـش آن دم زمـین بـلـرزه درآیـدز پـای وجـد کـه کـوبــنـد مـردم از سـر حـالـت
تـو نقل مجـلس مسـتـان عشـق خـویشی ازیراچو پـسته یی بـدهان (و) چو شکری بـمقالت
جــریــح تـــیــغ غــمــت را حــیــات درد دل آمــدکه عـشـق راحـت جـانش بـمرگ کـرد حـوالت
چـو عـشـق مـلـک بـگـیـرد سـپـاه طـبـع بـمـیردکــه عــادلــان نــنــشــانــنــد دزد را بــایـالــت
درت مــقـــیــد دیــوار هــر دو کـــون نــبـــاشـــدز هـفـت پــرده بــرونـســت آسـتــان جــلـالـت
بـعـقـل کـس نـتـوانـسـت ره بــسـوی تـو بــردنســهــا نــکــرد کــســی را بآفــتــاب دلــالــت
تــو شــاه مـلــک جــمـالـی و دل پــیـاده راهـتکـه جـان بـعـشـق رخ تـو بـداد و بـرد خـجـالت
مـکـن بآتــش هـجــران دگـر عــذاب کــســی راکه همچـو آیت رحـمت بـسـی گرفـت بـفـالت
اگـر چـه انـده عـشـقـت بــجـان خـریـدم لـیـکـنزیـان نـکـرد و مـصـونـســت بــیـع مـا ز اقـالـت
حـیات رخـت اقـامت بـر اسـب رحـلـت بـسـتـیاگــر عــنـان نـگــرفــتــی مــرا امـیـذ وصــالــت
چو نیست ذکر تو عادت چو نیست کار تو پیشهحدیث جمله فسونست و شغل جمله بطالت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج