فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢١٩: ای که شاهان جهانند گدایان درت

ای کــه شــاهــان جــهــانــنــد گــدایـان درتپــادشــاهـســت گـدایـی کـه بــیـابــد نـظــرتچــون تــوانـگــر اگـرت تــحــفــه نـیـارم بــر درهــمــچـ…

ای کــه شــاهــان جــهــانــنــد گــدایـان درتپــادشــاهـســت گـدایـی کـه بــیـابــد نـظــرت
چــون تــوانـگــر اگـرت تــحــفــه نـیـارم بــر درهــمــچــو درویــش بــیــایـم بــگــدایـی بــدرت
ای بــرو خــوب چــو اشــکــوفــه بــاران دیـدهچـنـد چـون گـل بـشـکـفـتـی و نـخـوردیم بـرت
بـــحـــیـــات ابـــدی زنـــده شـــود گـــر روزیبــســر کـشــتــه هـجــران خــود افـتــد گـذرت
حــسـن حــورسـت تــرا لـطـف پــری و کـردهدســت تــقــدیــر مــقــیــد بـــلــبـــاس قــدرت
صـد ازیـن سـر کـه تـن مـردم ازو بـرپـایـسـتدل بــرابــر نــکــنــد بــا ســر مــویـی ز ســرت
جـان شـیرین نـسـتـانـنـد بـتـلـخـی زآن کـسکه ورا کام خوش است از لب همچـون شکرت
ای چـو دیـنـار درسـت از دل اشـکـسـتــه مـاهـمــچــو ســکــه ز درم مــحــو نـگــردد اثــرت
مـیـوه روح مـنـی بــاغ بــهـر کــس مـســپــارور نه همـچـون دگـران سـنـگ زنم بـر شـجـرت
روی بـنمـای و مپـندار کـه من چـون سـعـدی«دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت »
سیف فرغانی خورشید رخش در جلوه استگـر نـدیـدی خـلـلـی هـسـت مـگـر در بــصـرت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج