فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢١٨: ترا من دوست میدارم چو بلبل مر گلستانرا

تـرا مـن دوسـت مـیدارم چـو بـلـبـل مـر گـلـسـتـانرامرا دشـمن چـرا داری چـو کـودک مرد بـسـتـانراچـو کـردم یک نـظـر در تـو دلـم شـد مـهربـان بـر تـومسخر…

تـرا مـن دوسـت مـیدارم چـو بـلـبـل مـر گـلـسـتـانرامرا دشـمن چـرا داری چـو کـودک مرد بـسـتـانرا
چـو کـردم یک نـظـر در تـو دلـم شـد مـهربـان بـر تـومسخر گشت بی لشکر ولایت چون تو سلطانرا
بــخــوبــی خـوب رویـانـرا اگـر وصـفـی کـنـد شـاعـرتـو آن داری بـجـز خوبـی که نتـوان وصف کرد آنرا
دلـم کــز رنـج راه تــوبــجــانـش مـی رســد راحــتچــنـان خــو کـرد بــا دردت کـه نـارد یـاد درمـانـرا
ز هـمـت عـاشـق رویـت بـمـیـرد تـشـنـه در کـویـتوگـر خــود خــون او بــاشـد بــریـزد آب حــیـوانـرا
چــو بــیـنـد روی تــو کــافــر شــود اســلـام دیـن اوچـو زلـف کـافـرت بـینـد نمـانـد دین مـسـلـمـانـرا
بــعــهـد حــســن تــو پــیـدا نـمـی آیـنـد نـیـکـویـانز مـاه و اخـتـران خـورشـیـد خـالـی کـرد مـیدانـرا
بـسـی سـلطـان و لشـکـر را هزیمت کـرد در یکـدمشکستـه دل که همره کرد بـا خـود جـان مردانرا
اگـرچــه در خــورت نـبــود غــزلـهـای رهـی لـیـکــنمکن عـیبـش که کـم بـاشـد اصـولی قـول نادانرا
وصـالـت راسـت دل لـایـق کـه شـبـهـا در فـراق تـومددها کرد مسکین دل بـخون این چـشم گریانرا
همـی تـرسـم کـه روز او سـراسـر رنگ شـب گـیرداز آن بـا کـس نمی گویم غـم شـبـهای هجـرانرا
وصـال تـو بـشـب کـس را میسـر چـون شـود هرگـزکه تـو چـون روز گردانی بـروی خـود شبـسـتـانرا
مرا گویی بـده صد جـان و بـوسـی از لبـم بـسـتـاننـدانسـتـم کـه نـزد تـو چـنین قـیمـت بـود جـانـرا
بجان مهمان لعل تست چون من عاشقی مسکیناز آن لب یک شـکـر کـم کـن گـرامی دار مهمانرا
بـهجـران سـیف فـرغـانی مـشـو نـومـید از وصـلـشکـه دایم در عـقـب بـاشـد بـهاری مـر زمسـتـانرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج