فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١: مباد دل ز هوای تو یک زمان خالی

مـبــاد دل ز هـوای تــو یـک زمــان خــالــیکه بـی هوای تـو دل تـن بـود ز جـان خـالیهـمـای عـشـق تـرا هـسـت آشـیانـه دلـممـبــاد ســایـه ایـن مـرغ از آ…

مـبــاد دل ز هـوای تــو یـک زمــان خــالــیکه بـی هوای تـو دل تـن بـود ز جـان خـالی
هـمـای عـشـق تـرا هـسـت آشـیانـه دلـممـبــاد ســایـه ایـن مـرغ از آشـیـان خــالـی
ز روی تــو ز زمــیــن تــا بآســمــان پــرنــورز مـثــل تــو ز مـکـان تــا بــلـامـکـان خـالـی
خــیـال روی تــوام در دلـســت پــیـوسـتــهز مـهـر و مـاه کـجـا بـاشـد آسـمـان خـالـی
دلم ز معـنی عـشـقت تـهی نخـواهد شـداجـل اگـر چـه کـنـد صـورتــم ز جـان خـالـی
شراب عشق ترا عیب چیست تلخی هجرنـوالـه تــو نـبــاشـد ز اســتــخــوان خــالـی
رسـید عـشـق و ز اغیار گشـت صـافی دلپـیـمـبـر آمـد و شـد کـعـبـه از بـتـان خـالـی
چـو مـرغ سـیـر ز ذکـر تــو و حـکـایـت غـیـرهمـیشـه حـوصـلـه پـر دارم و دهان خـالـی
صـفـیر مرغ دلـم ذکـر تـسـت در همه حـالچـو مـاهی ارچـه بـود کـامم از زبـان خـالـی
غم تـو و دل من همچو جان و تـن شده اندکـه می بـمیرد اگـر بـاشـد این از آن خـالـی
مرا که دل ز هوای تـو پـر شدست چـه غماگـر بــمـیـرم و از مـن شـود جــهـان خـالـی
چـو لوح عـشـق تـو محـفوظ جـان من گرددمـرا قـلـم نـبــود ز آن پـس از بــنـان خـالـی
بـعاشقان تـو دنیا خـوشست و بـی ایشانچو دوزخست که هست از بهشتیان خالی
بـر آسـتـان تـو مانده اسـت سـیف فرغانیدر تـو نـیـسـت چـو بــازار از سـگـان خـالـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج