فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٧٩: ای نو عروس حسن ترا آفتاب روی

ای نـو عـروس حــسـن تــرا آفـتــاب رویمــه را ز شــرم عــارض تـــو در نــقــاب رویبــهــر نــظــاره رخ چــون مــاه تــو ســزدگـر بــر درت چــو حــلـقـ…

ای نـو عـروس حــسـن تــرا آفـتــاب رویمــه را ز شــرم عــارض تـــو در نــقــاب روی
بــهــر نــظــاره رخ چــون مــاه تــو ســزدگـر بــر درت چــو حــلـقـه نـهـد آفـتــاب روی
بــا مـاه عــارضــت پــس ازیـن آفـتــاب رامــانــنــد ســیـل تــیـره نــمــایـد در آب روی
ما چون ستاره ایم و تو خورشید و نور مااز نـور روی تــســت، ز مــا بــر مــتــاب روی
زآن سـاعـتـی کـه دیده بـبـیداریـت بـدیددیگر بـچـشـم من ننموده اسـت خـواب روی
از رویـم آب رفـت و ز بــاران اشــک خــودهـردم مــرا چــو آب شــود پــر حــبــاب روی
از شـرم چـهـره تـو عـرق بــر گـل اوفـتـدهرگه کـه شـویی از عـرق چـون گـلاب روی
زلـف تــو آفـتــاب رخـت را حــجــاب شـدخــورشــیــد را ز ابـــر بــود در حــجــاب روی
هـرگـز بـود کـه بــار دگـر سـیـف بـیـنـدتبــر روی او نـهـاده تــو مــســت خــراب روی
بـر کف گرفتـه جامی زآن سان که مرد راگلگون شود ز عکسش همچون شراب روی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج