فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٧٢: ماه دو هفته را نبود نور روی دوست

مـاه دو هفـتـه را نبـود نور روی دوسـتبــاغ شـکـفـتــه را نـبــود رنـگ و بــوی دوسـتبـا حـاجـیان شـهر نشـینیم و کـرده ایمکـعـبــه ز کـوی دلـبــر و قـبـ…

مـاه دو هفـتـه را نبـود نور روی دوسـتبــاغ شـکـفـتــه را نـبــود رنـگ و بــوی دوسـت
بـا حـاجـیان شـهر نشـینیم و کـرده ایمکـعـبــه ز کـوی دلـبــر و قـبــلـه ز روی دوســت
هـرکـو ز خـود نـرسـت نـیفـتـد بـدام یـارهـر کـو ز خــود نـرفـت نـیـایـد بــکـوی دوســت
یارب تو روی دوست بـدین عاشقان نماکین جـمع مانده اند پـریشان چـو موی دوسـت
بـر یاد روی دوست دل خـود همی کنندخرم چو روی دلبر و خوش همچو خوی دوست
گر پیش دل چراغ ز خورشید و مه کنیبـی شمع عشق ره نبـرد دل بـسـوی دوسـت
کس را بـغیر او بـسـوی او دلیل نیسـتهان تا بـعقل خود نکنی جست و جوی دوست
بـاشد غزل تـرا نه مگر وصف حـسن یاربـاشد سخـن فسـانه مگر گفت و گوی دوست
بــر روی روزگـار چــو چــیـزی نـیـافــتــمتـــا بـــشــکــنــم بـــدیــدن آن آرزوی دوســـت
مـنـزل بــبــاغ کــردم و ایـام خــویـش رابـا سـرو و گـل هـمـی گـذرانـم بـبـوی دوسـت
بـا روزگار سـیف غـمش کـرد آنچـه کـردشـــادی بـــروزگـــار گــدایــان کـــوی دوســـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج