فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٧١: همه جان و دلست دلبر من

هـمـه جـان و دلـسـت دلـبـر مـنگر چه نگذاشت جـان و دل بـر مندل ز روزن چــو گـرد بــیـرون شـدکــو چــو بــاد انـدر آمــد از در مــنمرغ شوقش مرا چـو دانه…

هـمـه جـان و دلـسـت دلـبـر مـنگر چه نگذاشت جـان و دل بـر من
دل ز روزن چــو گـرد بــیـرون شـدکــو چــو بــاد انـدر آمــد از در مــن
مرغ شوقش مرا چـو دانه بـخـوردبــاز مـهـرش هـمـی کـنـد پـر مـن
ز ابـروی چـون کـمـان خـدنگ مژهراسـت چــون کـرد در بــرابــر مـن
عـلـم صـبــر بــر زمـیـن انـداخــتدل کـه او بــود قـلـب لـشـکـر مـن
ای غـمت خـاک کوی را هر شـبآب داده ز دیــــــده تـــــــر مـــــــن
خـامـی مـن نـگـر کـه در هوسـتدیگ سـوداسـت کـاسـه سـر من
مـن خـطـیب ثـنـای حـسـن تـوامنـه فــلــک پــایـهـای مــنـبــر مــن
همچو آتش هرآنچه دید بسوختعـود غـم در دل چــو مـجــمـر مـن
مـصــر جــامـع مـنـم غــمــان تــرااشک و شعرست نیل و شکر من
تـا مـن از مـجـلـس تـو دور شـدمپـر شـد از خـون دیده سـاغـر مـن
گـوییـا چـون بـریشـم چـنـگـسـتهـر رگــی بــهـر نـالــه در بــر مـن
گر کـسـی از تـو حـال من پـرسـدتــو بــگـو ای بــغــمـزه دلـبــر مـن
بــی نــوایــیــســت بـــهــر آوازیهــمــچــو پـــرده مــلــازم در مــن
از همه خـلق سـیف فرغـانیسـتبـــارادت غـــلـــام و چـــاکـــر مــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج