فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٦

قــرآن چـــه بـــود مــخـــزن اســرار الــهــیگـنـج حــکـم و حـکـمـت آن نـامـتــنـاهـیدر صــورت الـفــاظ مـعــانـیـش کــنـوزســتوین حـرف طلسمیسـت بـر …

قــرآن چـــه بـــود مــخـــزن اســرار الــهــیگـنـج حــکـم و حـکـمـت آن نـامـتــنـاهـی
در صــورت الـفــاظ مـعــانـیـش کــنـوزســتوین حـرف طلسمیسـت بـر آن گنج الهی
لــفــظــش بــقــراآت بــخــوانــی و نــدانـیمعنی وی، ای حـاصلت از حـرف سیاهی
گـلـهـای مـعـانـیـش نـبـوینـد چـو هـسـتـنـدآن مـردم بــی عـلـم ســتــوران گـیـاهـی
بـحـریـسـت درو گـوهـر عـلـم و در حـکـمـتغـواص شـو و در طـلـب از بـحـر نه ماهی
ز اعراب و نقط هست پـس و پیش حروفشآراسـتـه چـون درگه سـلطـان بـسـپـاهی
قـرآن رهـانـنـده ز دوزخ چــو بــهـشـتــسـتزیرا کـه بـیابـی تـو درو هـرچـه بـخـواهـی
تــا پــرده صــورت نــگــشــایـی نــنــمــایــداسـرار و مـعـانـیش بـتـو (روی کـمـاهـی)
آنــهـا کــه یـکــی حــرف بــدانــنــد ز قــرآنبـر جـملـه کـتـب مفـتـخـرانند (و مبـاهی)
بــی مـعــرفـتــی بــر لـب دریـای حــروفـنـدچون تشنه بی دلو و رسن بر سر چاهی
حـق اسـت کـه گـوینـد هـمـه کـاتـب (او را)کای بـر سـر کتـاب (تـرا منصـب شـاهی)
هر سو که بـرد نفس ندا از چپ و از راستگر پـشـت بـقـرآن بـکنی روی (سـیاهی)
در مـحــکـمـه دیـن کـتــب مـنـزلـه یـک یـکداده هـمـه بـر مـحـضـر صـدق تـو گـواهی
سـرمسـت می موعظـتـت بـهر شـکسـتـنبــر سـنـگ نـدامـت بــزنـد جـام مـلـاهـی
بر لوح که از خلق نهان در شب غیب استآن جمله کتب همچو ستـاره تو چو ماهی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج