فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٥٥: بخت من از تست شور ای بت شیرین دهن

بخت من از تست شور ای بت شیرین دهنتـنگ شـکـر بـرگـشـا تـلـخ مکـن کـام منای لــب لـعــل تــرا تــنـگ شــکــر بــار گــیـروی سـر زلف تـرا مشـک خـتـن در ش…

بخت من از تست شور ای بت شیرین دهنتـنگ شـکـر بـرگـشـا تـلـخ مکـن کـام من
ای لــب لـعــل تــرا تــنـگ شــکــر بــار گــیـروی سـر زلف تـرا مشـک خـتـن در شـکن
گـر تــو بــبــزم طـرب جـام بــری پــیـش لـببـاده بـنـوشـی بـرطـل نـقـل بـریزی بـمـن
بــر اثــر تــلــخ مــی مــســت تــرش روی راجـرعه شیرین دهد پـسـتـه شـور از دهن
دسـت تـو چـون تـاب داد زلـف رسـن پـیـچ رابـر دل تـنـگـم فـتـاد بـار غـمـت زآن رسـن
فـاخـتـه گـر در چـمـن ذکـر تـو گـویـد بـصـوتشاخ شود پای کوب بـرگ شود دست زن
ســرو درآیـد بــرقــص نـعــره زنـد عــنـدلـیـبغـنچـه کـند جـیب چـاک گل بـدرد پـیرهن
بـلـبـل عـاشـق شـود همچـو زلـیخـا بـصـدقیوسف گل را که یافت شاهی مصر چمن
سـیـف اگـر بـشـنـود ایـن غـزل انـدر سـمـاعگـر بــود از شــوق تــو مـرده بــدرد کـفــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج