فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٥١: ترا اگر چه فراغت بود ز یاری من

تــرا اگـر چــه فـراغــت بــود ز یـاری مـنبــریـده نـیـســت ز وصــلـت امـیـدواری مـناز آرزوی تـو در خـاک و خون همی گردمبــیـا و عـزت خــود بــاز بــیـ…

تــرا اگـر چــه فـراغــت بــود ز یـاری مـنبــریـده نـیـســت ز وصــلـت امـیـدواری مـن
از آرزوی تـو در خـاک و خون همی گردمبــیـا و عـزت خــود بــاز بــیـن و خـواری مـن
در اشـتـیاق تـو شـبـها چـنـان بـنـالـیدمکه خسته شد دل شب از فغان و زاری من
غم تو خوردم و خون شد دلم جزاک اللهکـه خـوش قـیام نمودی بـغـمـگـسـاری من
مرا غم تو ببـاطل همی کشد، چه شوداگــر بــرآری دســتــی بــحــق گــزاری مــن
ز صـبـر و عـقل درین وقـت شـکرها دارمکـه در فـراق تـو چـون مـی کـننـد یاری مـن
جـمـاعـتـی کـه مرا منع می کـنند از تـوبــبــیـن قـسـاوت ایـشـان و بــردبــاری مـن
فسـرده طبـع نداند که از سر سوزسـتچـو شـمـع در غـم عـشـق تـو پـایداری مـن
وفـا و مـهر تـو را مـن بـدان جـهان بـبـرمگـمـان مبـر کـه همین بـود دوسـتـداری من
مرا از آمد و شـد نزد تـو چـه حـاصل بـودبـجـز ملـامـت خـصـمـان و شـرمـسـاری من
ز تـند بـاد فـراق تـو سـیف فـرغـانیسـتبــسـان بــرگ خـزان (ای) گـل بــهـاری مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج