فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٤٠: ای بر گل روی تو حسد باغ ارم را

ای بــــر گـــل روی تــــو حــــســــد بــــاغ ارم رابت کیست که سجده نکند چون تو صنم راخــورشـیـد نـهـد غـاشـیـه حــکـم تــو بــر دوشدر مـوکـب حـسـنت …

ای بــــر گـــل روی تــــو حــــســــد بــــاغ ارم رابت کیست که سجده نکند چون تو صنم را
خــورشـیـد نـهـد غـاشـیـه حــکـم تــو بــر دوشدر مـوکـب حـسـنت مه اسـتـاره حـشـم را
در جــیـب چــمـن بــاد صــبــا مـشــک فـشــانـدچـون تـو بــفـشـانـی سـر آن زلـف بـهـم را
تـیر مژه بـر جـان بـزن ای دوسـت چـو چـشـمتافـگـنـد در ابــروی کـمـان شـکـل تـو خـم را
ســگ بـــر ســر کــوی تــو مــرا پـــای نــگــیــرددر کـعـبــه مـجــاور نـکـشــد صـیـد حــرم را
حـکـمـت نـبــود جــور و گـر از حـکـم تــو بــاشـدبـر لطـف و کرم فـضـل بـود جـور و سـتـم را
گـر بــر ســر مـن تــیـغ زنـی عـشــق تــو گـویـدپـا پـیش نـه و بـوسـه ده آن دسـت کـرم را
در کــویــش اگــر راه تـــوان یــافــت بـــهــر گــامسـر نـه کـه درو جـای نـمـانـدسـت قـدم را
بــر خــوان هـوای تــو دل عـاشــق جــان ســیـرهر لـحـظـه بـشـادی بـخـورد لـقـمـه غـم را
عاشق چـه کند ملک جـهان بـی تـو که خـسـروبـی صحـبـت شیرین نخـوهد ملک عجـم را
بی روی تو روزم چو شب است و عجب اینستکـانـدیـشـه روی تــو چـراغـسـت شـبــم را
آن هـــا کـــه مـــقـــیــمـــان زوایــای وجـــودنـــدبـــیــنــنــد بـــنــور تــو خــبـــایــای عــدم را
خـــاک ســـر کـــوی تـــو بـــدیــنـــار خـــریــدنــدقــومـی کـه بــپــولـی بــفــروشــنـد درم را
آن لــحــظــه کــه بــا یـاد تــو از ســیـنــه بــرآیـدآثــار نــفــســهــای مــســیــح آمــده دم را
رخــت از هـمـه آقــاق بــکـوی تــو نـهـد ســیـفبــر درگـه خــورشــیـد زنـد صــبــح عــلـم را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج