فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ١٢: تردد از دل بی آرزو نمی آید

تــــردد از دل بــــی آرزو نــــمــــی آیـــدچو پای خفته ز من جستجو نمی آیداگـر رسـد بـه لـبـم جـان ز تـنگـدسـتـیهاز مــن فــروخــتــن آبــرو نــمــی …

تــــردد از دل بــــی آرزو نــــمــــی آیـــدچو پای خفته ز من جستجو نمی آید
اگـر رسـد بـه لـبـم جـان ز تـنگـدسـتـیهاز مــن فــروخــتــن آبــرو نــمــی آیــد
نهفتـه گنجـی اگر نیست در خـرابـه منچـرا سـرم بـه عـمـارت فـرونـمـی آید
چـو تـنگ حـوصـلگان دور مگذران از خـودکه آب رفتـه در اینجـا بـه جـونمی آید
مگـر عـقـیق تـو گردد سـهیل چـهره منکه رنگم از می لعـلی بـه رو نمی آید
بـه خـوی نازک آیینه آشـنا شـده اسـتدگـر ز طـوطـی من گـفـتـگـو نمی آید
نهان نگردد صائب چو عشق صادق شدعـلـاج ســیـنـه مـن از رفـو نـمـی آیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج