فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٢٠: نگار من چو اندر من نظر کرد

نــگــار مــن چــو انــدر مــن نــظــر کــردهـمـه احــوال مـن بــر مـن دگــر کــردبــــپــــرســـش درد جــــانـــم را دوا دادبــخــنـده زهـر عـیـشـم ر…

نــگــار مــن چــو انــدر مــن نــظــر کــردهـمـه احــوال مـن بــر مـن دگــر کــرد
بــــپــــرســـش درد جــــانـــم را دوا دادبــخــنـده زهـر عـیـشـم را شـکـر کـرد
ز راه دیــــــد نـــــــاگـــــــه در درونــــــمدرآمــد نــور و ظــلــمــت را بـــدر کــرد
بشب چون خانه گشتم روشن از شمعکه چـون خـورشـیدم از روزن نظـر کـرد
ز هـر وصـفـی کـه بــود او را و اســمـیبـــقــدر حـــال مــن در مــن اثـــر کــرد
بگوشم گوش شد بـا چشم شد چشمز هـرجـایـی بـنـسـبــت سـر بـدر کـرد
بــغــمـزه کــشــت و آنـگــاهـم دگـر بــاربـلـب چـون مـرغ عـیسـی جـانـور کـرد
چــو سـایـه هـسـتــیـم را نـور خــود دادچـو آن خـورشـید رخ بـر مـن گـذر کـرد
دلــــم روشــــن نــــگــــردد بــــی رخ اوکـه بـی آتـش نـشـاید شـمـع بـر کـرد
بــریـن سـر راســت نـایـد تــاج وصـلـشز بـــهــر تــاج بـــایــد تــرک ســر کــرد
بــجــان در زلـفــش آویـزم چــه بــاشــدرســن بـــازی تــوانــد ایــن قــدر کــرد
مـرا از حــال عـشـق و صـبــر پــرســیـدچه گویم این مقیم است آن سفر کرد
خـمش کن سـیف فـرغـانی کـزین حـالنـمـی شـاید هـمـه کـس را خـبـر کـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج