فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١١: به قصد کوی تو بی رحم عاشقان ز وطن ها

به قصد کوی تو بی رحم عاشقان ز وطن هاروان شـوند فـکنده بـه دوش خـویش کـفـن ها
فغان که در همه عـمر یک سـخـن نشـنیدیز ما و می شنوی زین سبب ز خلق سخن ها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج