فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٠: نوید آمدن یار دلستان مرا

نـــویـــد آمـــدن یـــار دلــــســــتــــان مـــرابیار قاصد و بـستان به مژده جان مرافـغـان و ناله کنم صـبـح و شـام و در دل یارفغـان که نیسـت اثـر نال…

نـــویـــد آمـــدن یـــار دلــــســــتــــان مـــرابیار قاصد و بـستان به مژده جان مرا
فـغـان و ناله کنم صـبـح و شـام و در دل یارفغـان که نیسـت اثـر ناله و فغان مرا
فغان که تـا بـه گلستان شکفت گل، بـادیوزیـد و زیـر و زبــر کــرد آشــیـان مـرا
مرا جدا ز تو ویرانه ای است هر شب جایکه سوخت آتش هجر تو خانمان مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج