فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شاعران قرن های مختلف

برخی از کتاب ها و زندگینامه  شاعران از طریق پایگاه خبری شاعر در دسترس قرار دارد

شعرای سده چهارم و نیمه اول سده پنجم
شعرای میانه قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم هجری
شعرای سده هفتم تا پایان قرن هشتم هجری
شعرای قرن نهم تا اوایل قرن دهم هجری
شعرای قرن دهم تا اوایل قرن دوازدهم هجری
شعرای دوره بازگشت ادبی
شعرای دوره مشروطه
شعرای معاصر

شعرای سده چهارم و نیمه اول سده پنجم

• رودکی
• دقیقی
• کسایی مروزی
• رابعه قزداری
فردوسی
• فرخی سیستانی
• عنصری
• منوچهری دامغانی
• ابوسعید ابوالخیر

شعرای میانه قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم هجری
• فخرالدین اسعد گرگانی
• باباطاهر
• ناصر خسرو
• مسعود سعد سلمان
• حکیم عمر خیام
• سنایی غزنوی
انوری
• ظهیرالدین فاریابی
• خاقانی شروانی
نظامی
• عطار


شعرای سده هفتم تا پایان قرن هشتم هجری

• مولوی
• سعدی
• سیف فرغانی
• شیخ محمود شبستری
• امیر خسرو دهلوی
• خواجوی کرمانی
• ابن یمین
• عبید زاکانی
• سلمان ساوجی
• حافظ


شعرای قرن نهم تا اوایل قرن دهم هجری
• شاه نعمت الله ولی
• جامی
• هلالی جغتایی
• اهلی شیرازی


شعرای قرن دهم تا اوایل قرن دوازدهم هجری
• لسانی شیرازی
وحشی بافقی
• محتشم کاشانی
• عرفی شیرازی
شیخ بهایی
• طالب آملی
• کلیم کاشانی
• صائبشعرای دوره بازگشت ادبی

• مشتاق اصفهانی
• فتحعلی خان صبا
• نشاط اصفهانی
• وصال شیرازی
• فروغی بسطامی
• سروش اصفهانی
• قا آنی
• یغمای جندقیشعرای دوره مشروطه
• نسیم شمال
• ملک الشعرای بهار
• عارف قزوینی
• فرخی یزدی
• علی اکبر دهخدا
• میرزاده عشقی
• ابوالقاسم لاهوتی
• ایرج میرزا