فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

دیده ام نور خدا را در دل بستان عیان

دیده ام نور خدا را در دل بستان عیاننور حق را بین کنون در جلوه ی جانان عیاننور ایزد هر کجا دارد تجلی یار مندر خزان هم در بهاران شد در این بستان عیانپای…

دیده ام نور خدا را در دل بستان عیاننور حق را بین کنون در جلوه ی جانان عیان
نور ایزد هر کجا دارد تجلی یار مندر خزان هم در بهاران شد در این بستان عیان
پای کوبان وقت شادی یا به حزن و سوگ و غمنور حق در چهره ی شادان و هم نالان عیان
جلوه دارد نور ایزد در مسلمانان و گبروقت شادی وقت نعمت هم به هر کفران عیان
آیت الله است هر شیءای چو دارد جلوه ایاز رخ بی مثل ایزد در مه تابان عیان
چشم ما ناقص بود از دیدن انوار حقنقص ما ناقض نشد بر عالم امکان عیان
نور ایزد جلوه گر بر چشم عارف مسلک استعارفان بینند نوری در ره عرفان عیان
جان ما قانع شود بر دیدن انوار حقراه عرفان می نماید جلوه ی پنهان عیان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج