فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

در ستایش ابورشد رشید

ای رفـیقـان مـن ای عـمـر و مـنـصـور و عـطـاکـه شـمـا هـر سـه سـمـائید و هوائید و صـبـاکـرده بــیـچــاره مـرا جــوع بــه مـاه رمـضــانخــبــری هـســت ز…

ای رفـیقـان مـن ای عـمـر و مـنـصـور و عـطـاکـه شـمـا هـر سـه سـمـائید و هوائید و صـبـا
کـرده بــیـچــاره مـرا جــوع بــه مـاه رمـضــانخــبــری هـســت ز شـوال بــه نـزدیـک شـمـا
تـا بـه مغـرب ننموده اسـت مـرا چـهره هلـالمن چـنان گشـتـم از ضعف که در شرق سـها
عـیـد گـویی کـه هـمـی آیـد از سـنـگ بـرونیـا مــه روزه مــرا مــی دهـد از ســنــگ حــیـا
از پـی طعمه شـامی شده ام چـون خـفاشوز پــی دیـدن خـورشـیـد شـدم چــون حــربــا
چـه کـنـم قـصـه بــیـهـوده ز خـمـر و ز خـمـارچـون نـمـی یـارم گـفـتــن سـخـن مـاه سـمـا
تـا بـه قـندیل فـتـاده اسـت مرا کار بـه شـبهمـچـو شـمعـم کـه زیم امشـب و میرم فـردا
اندرین روزه همه رنج من است از من آز آنکســفــری کــرد نـیـارســتــم مـن ســرد بــغــا
چــون مــرا هــیـچ حــلــاوت نــبــود انــدر روزچـه کـنـم پــس تـو اگـر سـازی شـب را حـلـوا
حـاش لـلـه کـه مرا نیسـت بـدین ره مـذهبجز که هزلی است که رفته است میان شعرا
فــرض یـزدان را بــگـزارد هـر کــس کـه کـنـدخـدمـت خـاصـه سـلـطـان بـه خـلـا و بـه مـلـا
تـحـفـه دولـت ابــورشـد رشـیـد آنـکـه فـلـکخــواهــدی تــا کــنــد او را از پــی جــود ثــنــا
تــا جــهـان بــادا در خــدمـت سـلـطـان بــاداانــدریـن ز ایـزد تــقــدیـر و ز مــن بــنــده دعــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج