فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

در تهنیت ولادت پسری از امیر ابویعقوب یوسف برادرسلطان محمود

سـپــیـده دم کـه هـوا بــر دریـد پــرده شـببـــر آمــد از ســـرکــه روز بـــا ردای قـــصـــبسـپـیـد روز سـپـه روی داده بــود بــه چـیـنشـب سـیـاه سـپـ…

سـپــیـده دم کـه هـوا بــر دریـد پــرده شـببـــر آمــد از ســـرکــه روز بـــا ردای قـــصـــب
سـپـیـد روز سـپـه روی داده بــود بــه چـیـنشـب سـیـاه سـپــه روی داده سـوی حــلـب
چـنـان سـیـاه وشـی انـدکـی سـپـید بـرویچـو زنگـیی کـه بـخـنـده گـشـاده بـاشـد لـب
همی فـروشـد شـمامه ای ز مشـک سـیاههـمـی بــر آمـد شــمـعـی ز عـنـبــر اشـهـب
ز بـهـر بـدرقـه بـاشـب هـمـی شـدنـد بـهـمسـتـارگـان کـه هوای شـبـسـتـشـان مـذهب
همی شد از پـس شب بـا ستـارگان پـروینچـو هـفـت کـوکـب سـیمـین بـر آهنـین زبـزب
ســتــاره در شــب تــاری بــدیـع تــر بــاشـداگـر ســتــاره هـوادار شـب بــود چــه عـجــب
سـپـیده جـامه بـرد جـامه کـز نمایش بـود ؟سـپــیـد صـورت او هـمـچـو صـورت مـشـوب ؟
چـو غـوطـه خـورد در آب کـبـود مـرغ سـپـیـدز چـشـم دیده نـهان شـد در آسـمـان کـوکـب
یـکــی ســتــاره بــرآمــد مــیـان کــاخ امــیـرکـــزو جـــمـــال فـــزود انـــدر آفـــریــنــش رب
سـتـاره نی کـه یکـی شـاخ ملک و میوه دلستاره نی که یکی پشت نسل و روی نسب
یـکـی پــسـر کـه بــزرگـی و پــادشـاهـی رالـقـای اوسـت دلـیـل و بـقـای اوسـت سـبـب
بــوقــتــی آمـد کـز بــاخــتــر ســپــیـده بــامهـمـی بــر آمـد و شـب بــود در جــنـاح هـرب
چو بـرشکستـه سواری همی گریخت سحرســپــیـده در دم او چــون مـبــارزی مـعـجــب
ز روی نــیــکــو بـــر حــکــم حـــال فــال زدمکـــه او امـــیــر هــنــر بـــاشـــد و امـــام ادب
چـو خـسـرو ملکـان عـم خـویشـتـن محـمودبــتــیـغ در فــکــنــد در هـزار شــهـر شــغــب
چــو نـامـور پــدر خـویـش مـیـر ابــو یـعـقـوبجــواد بــاشــد و بــخــشـنـده ثــیـاب و ذهـب
ز دشـمنان بـسـتـاند بـه تـیغ خـویش جـهانچـــو روز، درگـــه مــولــود او، ولــایــت شـــب
خـدای در خـور هر کـس دهد هر آنـچـه دهددر ایـن حــدیـث یـقــیـنـنـد مـردمــان اغــلــب
خجسته باد برین خسرو، این خجسته پسرســپــیــد بــاد بــرو جــاودانــه روی حــســب
امیر در خـور خـود یافـت این پـسـر ز خـدایچـو مـیـر بــاد شـرف یـافـتــه بــتـیـغ و قـصـب
امـیـر سـیـد یـوسـف بــدیـن دو چــیـز نـمـودهــزارگــونــه هــنــر هــر یــک از دگــر اصــوب
بــخــامـه بــر جــگـر دوسـتــان چــکـانـیـدآببــتــیـغ بــر جــگــر دشــمـنـان فــکــنـد لـهـب
بـــخــامــه بــر ســر زائر نــهــاد تــاج عــطــابــتــیـغ بــر دل دشــمــن نـهـاد قــفــل کــرب
بـــخـــامــه کــرد ولــی را امــیــد زیــر مــرادبـــتـــیــغ کــرد عــدو را ســـتـــاره زیــر ذنــب
بــخــامـه زیـر ولـی گـســتــریـد مـفـرش نـازبــتــیـغ پــیــش عــدو بــاز کــرد گــنــج کــرب
زهـی بــمـلـک و مـروت سـر مـلـوک عـجــمزهـی بــجــود و ســخــا ســیـد مـلـوک عـرب
هـر آن زمـین کـه رد و تـیغ بـرکـشـی ز نـیامچــنــان بــســوزد کــز خــاک او نــرویــد حــب
تـــرا بـــمــردی و آزادگــی مــیــان ســـپـــاههـزار نــام بــدیـعــســت و صــد هـزار لــقــب
بــتــیـغ شـاخ فـکـنـدی ز کـرگ تــا یـکـچـنـدبـه تـیـر بـیـلـه ز سـیـمـرغ بـفـکـنـی مـخـلـب
عــدو بــرزم تــو بــر مـرکـبــی ســوار شــودکـه چــار مـرد بــود دســت و پــای آن مـرکـب
از آنـکـه تـب سـوی مـردم رسـول مـرگ بـودمــخــالــفــان تــرا تــهـنـیـت کــنـنـد بــه تــب
ادب هـمـه مـلـکـان خـصـم را بـحـرب کـنـنـدبــزر سـرخ کـنـی خــصـم خــویـش را تــو ادب
نه زانکه تـرسـی از ولیک از کـریمی خـویشبه خشندی چه کنی چون چنین کنی بـغضب
کسی که قصد تـو کرد از جـهان سخاوت تـوز نـام کــنـیـت و از نـام مـلــک و نـام خــطــب
سـخــا نـمـایـی و مـردی کـنـی و داد دهـیجـز این سه چـیز نداری درین جـهان مکسـب
هـمـیـشـه تـا بـمـیـان دو مـه بـود شـعـبــانمــیــان مـــاه صـــیــام و مــیــاه مـــاه رجـــب
نـصـیـب تـو ز جـهـان خـرمـی و شـادی بــادنـصـیـب دشـمـن تـوزیـن جـهـان عـنـا و تـعـب
تـهی مبـاد سه چـیز تـو جـاودان ز سه چـیزکــف از شــراب و کـنـار از نـگـار و دل ز طــرب
چـو بــاغ پـر شـکـفـه مـجـلـس تـو خـرم بـادبــروی غــالـیـه زلـفـان یـاســمـیـن غــبــغــب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج