فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

ای بلبل دل خسته گل اینجاست کجائید

ای بلبل دل خسته گل اینجاست کجائیدوقت سحر آن غنچه شکفته است بیاییددر باغ و چمن مژده ی دیدار دهندتآیید در این درگه دیدار کجاییداین نوگل خورشید رخ یار نم…

ای بلبل دل خسته گل اینجاست کجائیدوقت سحر آن غنچه شکفته است بیایید
در باغ و چمن مژده ی دیدار دهندتآیید در این درگه دیدار کجایید
این نوگل خورشید رخ یار نموده استآیید و بر این باغ و چمن رخ بنمایید
کآن سوسن و سنبل همه آراسته بستانآشفتگی باغ ز هجران شمایید
نورش به جهان تابد و ازنور رخشزیبا شده اینجا همه از نور وفایید
باز آی و دمن را چو گل و باغ بیارایکز نور رخت روشنی از نور خدایید
ای شمس ز مشرق به خرابات سما شوتا پرتویی آرد به دو عالم چو برآیید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج