فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

المناجات فی التوحید جل و علا

هرچه خواهی کن که برما دست حکمت مطلقستحـق حـکـم تـو زما تـسـلیم وحـکم تـو حـقـسـتدر ادای حــــق ودر ادراک حــــکـــمـــتــــهـــای تــــونفـس کـامل ناق…

هرچه خواهی کن که برما دست حکمت مطلقستحـق حـکـم تـو زما تـسـلیم وحـکم تـو حـقـسـت
در ادای حــــق ودر ادراک حــــکـــمـــتــــهـــای تــــونفـس کـامل ناقـص آمد عـقـل بـالـغ احـمقـسـت
غــرقــه دریــای شــوقــت از مــلــایــک بــرتــرســتکشتـه هیجـای عشقت بـا شهیدان ملحـقسـت
مـــلـــک عـــالـــم بــــر در دل رفـــت درویـــش تــــراگفت رو بـیرون در بـنشین که جـا مسـتـغرقست
پــای مــال اســب هـمـت کــرد شــاه ایـن بــســاطنـطـع گـردون راکـه از انـجـم هـزاران بــیـذقـسـت
ازسـر ره چـون کـسـی را دور شـد خـرسـنگ نفـسبـعد از آن بـر فرق اکوان پـای سیرش مطلقسـت
هــردم از دریــای دل مـــوج انــاالـــحـــق مـــی زنــدتـشـنه وصـلت که در قاموس شـوقت مغرقسـت
عــاشــق تـــو درمــیــان خـــلــق بـــا رخـــســار زردهـمـچـو انـدر خـیـل انـجـم مـاه زرین بـیـرقـسـت
انـدر آن هیجـا کـه شـاهـان را عـلـم شـد سـرنـگـوناین شکسته دل چو اندر قلب لشکر سنجقست
سـر بـبـاز وجـان فـشـان رخـصـت مده خـود را بـرفقبـرکـسـی کین درزند ابـواب رخـصـت مغـلقـسـت
ســیـف فـرغــانـی بــریـن درگـاه ازهـر تــحــفـه یـیدرد دل را قــیـمـت وخــون جــگــر را رونـقــســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج