فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

گر تو شیرین شکر لب بشکر خنده در آئی

گر تـو شیرین شـکر لب بـشکر خـنده در آئیبــشــکـر خــنـده شـیـریـن دل خــلـقـی بــربــائیآن نه مرجان خموشست که جانیست مصوروان نه سرچشمه نوشست که سریست …

گر تـو شیرین شـکر لب بـشکر خـنده در آئیبــشــکـر خــنـده شـیـریـن دل خــلـقـی بــربــائی
آن نه مرجان خموشست که جانیست مصوروان نه سرچشمه نوشست که سریست خدائی
وصـف بـالـای بـلـنـدت بـسـخـن راسـت نیایدبـا تـو چـون راسـت تـوان گـفـت بـبـالـا کـه بـلائی
سـرو را کـار بـبـنـدد چـو مـیان تـنـگ بـبـنـدیروح را دل بــگـشــایـد چــو تــو بــرقـع بــگـشـائی
همه گویند که آن تـرک خـتـائی بـچـه زانروینـکـنـد تـرک خـطـا بـا تـو کـه تـرکـسـت و خـتـائی
چـون درآئی نـتـوانـم کـه مـراد از تـو بــجـویـمکـه من از خـود بـروم چـون تـو پـری چـهره در آئی
تـو جـدائی که جـدائی طلبـی هر نفس از ماگـر چـه هر جـا کـه تـوئی در دل پـرحـسـرت مائی
مـن بــغــوغــای رقـیـبــان ز درت بــاز نـگـردمکــه گـدا گـر بــکــشــنـدش نـکــنـد تــرک گـدائی
وحـشی از قید تـو نگریزد و خـواجـو ز کمندتکـــه گـــرفـــتـــار بـــتـــانــرا نــبـــود روی رهــائی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج