فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

پری رخا منه از دست یکزمان شیشه

پــری رخــا مـنـه از دســت یـکــزمـان شــیـشــهقـرابـه پـر کـن و در گـردش آر آن شـیشـهکـنـونـکـه پـرد، سـرا زهره اسـت و سـاقـی مـاهشراب چشمه خورشید و …

پــری رخــا مـنـه از دســت یـکــزمـان شــیـشــهقـرابـه پـر کـن و در گـردش آر آن شـیشـه
کـنـونـکـه پـرد، سـرا زهره اسـت و سـاقـی مـاهشراب چشمه خورشید و آسمان شیشه
خــوشـا مـیـان گـلـسـتــان و جــام مـی بــر کـفکـنار پـر گـل و نسـرین و در میان شـیشـه
مـرا چـو شـیـشـه مـی دسـتـگـیـر خـواهـد بــودبـده بـدست من ای ماه دلستـان شیشه
روان خــســتــه ام از آتــش خــمـار بــســوخــتبــیـا و پــر کـن از آن آتــش روان شـیـشـه
شــدم ســبــکــدل و گــردد ز تــیـزی و گــرمــیبـرین سـبـک دل دیوانه سـرگران شیشـه
بــیـا کـه ایـن دل مـجــروح مـمـتــحـن زده اسـتبـیاد لعـل تـو بـر سـنگ امتـحـان شـیشـه
دل شکسـتـه بـرم تـحـفه پـیش چـشم خـوشتاگر چـه کـس نبـرد پـیش ناتـوان شـیشـه
ز شـــوق آن لــب چـــون نــاردان کــنــم هــر دمز خــون دیـده پــر از آب نـاردان شــیـشــه
بــراســتــان کـه بــسـی خــسـتــگـان نـازک دلشکسـتـه اند بـرین خـاک آستـان شیشه
لـــب تـــو آب شـــد و جـــان بـــیـــدلـــان آتـــشغم تـو کوه و دل تـنگ عـاشـقان شـیشـه
مطیه سست و همه راه سنگ و صاعقه سختکــریـوه بــر گـذر و بــار کــاروان شــیـشــه
تــرا کـه شـیـشـه مـی داد و مـی دهـد خـواجـوبـرو بـمجـلس مستـان و میستـان شیشه
چـو شیشه گرلبـت از تـاب سـینه جـوشیدسـتمدار بـی لـب جـوشـیده یکـزمان شـیشـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج