فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 آذر 1402

مگر بدیده مجنون نظر کنی ورنی

مــگــر بــدیــده مــجــنــون نــظــر کــنــی ورنــیچــگـونـه در نـظــر آیـد جــمـال طــلـعــت لـیـلـیحـدیث حـسـنـت و ادراک هر کـسـی بـحـقـیقـتجـمـال …

مــگــر بــدیــده مــجــنــون نــظــر کــنــی ورنــیچــگـونـه در نـظــر آیـد جــمـال طــلـعــت لـیـلـی
حـدیث حـسـنـت و ادراک هر کـسـی بـحـقـیقـتجـمـال یوسـف مـصـریسـت پـیش دیـده اعـمـی
مــقــیــم طــور مــحــبــت ز شــوق بـــاز نــدانــدشــعــاع آتـــش مــهــر از فــروغ نــور تـــجــلــی
کمال معجـزه حـسـن بـین که غایت سـحـرسـتشـکـنج زلـف چـو ثـعـبـان نهاده بـر کـف موسـی
حـکـایتـیسـت ز حـسـنـت جـمـال لـعـبـت چـینینـمـونـه ئیـســت ز نـقـشـت نـگـارخــانـه مـانـی
رخ مــنــور و خـــال ســیــاهــت آتـــش و هــنــدوخــط مــعــنــبـــر و زلــف کــژت زمــرد و افــعــی
کـجــا بــصـورت و مـعـنـی بــچـشـم عـقـل درآئیکه هست حسن و جمالت ورای صورت و معنی
چـو حـسـن مـنـظـر و بـالـای دلـفـریب تـو بـینـنـدکـه الـتــفـات نـمـایـد بــحـور و جــنـت و طـوبــی
بــجــام بــاده صــافـی بــشــوی جــامـه صـوفـیچــرا کـه بــاده نـشــانـد غـبــار تــوبــه و تــقـوی
چو چشم مست تو فتوی دهد که باده حلالستبــریـز خـون صـراحـی چـه حـاجـتـسـت بـفـتـوی
بــیــاد لــعــل تــو خــواجــو چــو در مــحــاوره آیـدکـنـد بـمـنـطـق شـیـرین بـیـان مـعـجـز عـیسـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج