فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 آذر 1402

مهران اسدپور

مهران اسدپور 

 

با نامِ او که نامَش ؛ تعبیرِ نابِ عشق است
        آن حضرتی که تنها ؛ عالیجنابِ عشق است
 
        در جانِ عاشقانش ؛ جاریست مثل یک رود
   او جلوه ای نهان است، چون درحجابِ عشق است
 
         از سرنوشت و تقدیر ؛ هرگز نباش ، دلگیر
  چون هر چه او بخواهد ؛ فصل الخطابِ عشق است
 
            از قاضیان نپرسید ؛ احوالِ مجرمان را
      جُرمِ من از نخستین ؛ روز ارتکابِ عشق است
 
          ظاهر پرست بودیم ؛ در انتخابِ معشوق
   غافل از اینکه شاید ؛ ظاهر، « سَرابِ » عشق است
 
      با عقل در جدال است ؛ دل در مَصافِ تصمیم
      مغلوب میشود عقل ، دل در رکابِ عشق است
 
         با عشق، هر که باشد ؛ در اوجِ شادمانیست
       دِلمُرده است هر کس ؛ در اجتنابِ عشق است
 
         آرام میشود دل ؛ با یادِ « حضرتِ دوست »
   این حال، بی سبب نیست ؛ این انقلابِ عشق است
 
     « مهران » در این ضیافت ؛ مدهوشی ات مبارک
صَد شُکر، چون که جانت ؛ مست از شرابِ عشق است.

2

 
اگر به کُنجِ خرابات ، مَستِ مستی ، باش…
اگر که مَردِ خدا ، یا که بُت پرستی ، باش…
 اگر که پاک و مُنَزَّه ، اگر که زشت و پلید ؛
فقط تو را به مرامت همان که هستی باش.