فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

مرمر بوده ها

افسانه ی پری نامه ی شکوفه شراب نور خورشید و شب یک دامن گل پیچک دیوانگی شب گل رؤیا برگریزان نشان پا موج خیز گل انتظار از یاد رفته اجاق مرمر گر بوسه می …

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج