فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

سر آغاز

اگـر هـوشـمـنـدی بـه مـعـنـی گـرایکـه مـعـنی بـمـاند ز صـورت بـجـایکـه را دانـش وجــود و تــقــوی نـبــودبـه صـورت درش هیچ مـعـنی نـبـودکـسـی خـسـبــد…

اگـر هـوشـمـنـدی بـه مـعـنـی گـرایکـه مـعـنی بـمـاند ز صـورت بـجـای
کـه را دانـش وجــود و تــقــوی نـبــودبـه صـورت درش هیچ مـعـنی نـبـود
کـسـی خـسـبــد آسـوده در زیـر گـلکه خـسـبـند از او مردم آسـوده دل
غم خویش در زندگی خور که خویشبـه مـرده نـپـردازد از حـرص خـویش
زر و نـعـمـت اکـنون بـده کـان تـسـتکه بـعد از تـو بـیرون ز فرمان تـست
نـخـواهـی کـه بــاشـی پـراگـنـده دلپــراگــنــدگــان را ز خــاطــر مــهــل
پـریشـان کـن امروز گـنجـینه چـسـتکه فردا کلیدش نه در دست تست
تـو بــا خـود بــبـر تـوشـه خـویـشـتـنکـه شــفـقـت نـیـایـد ز فـرزنـد و زن
کــســی گــوی دولــت ز دنــیــا بـــردکه بـا خـود نصیبـی بـه عقبـی بـرد
بـه غمخـوارگی چـون سرانگشت مننخـارد کـس اندر جـهان پـشـت من
مکن، بـر کف دست نه هرچه هستکه فردا به دندان بـری پشت دست
بــه پــوشـیـدن سـتـر درویـش کـوشکـه سـتـر خـدایـت بـود پـرده پـوش
مـگـردان غـریـب از درت بــی نـصـیـبمـبــادا کـه گـردی بـه درهـا غـریـب
بــزرگـی رسـانـد بــه مـحــتــاج خـیـرکه تـرسـد که محـتـاج گردد بـه غیر
بــه حــال دل خــســتــگــان در نـگــرکه روزی دلی خـستـه بـاشی مگر
درون فـــرومـــانـــدگـــان شـــاد کـــنز روز فـــرومـــانـــدگـــی یـــاد کـــن
نــه خــواهــنــده ای بــر در دیــگــرانبـه شـکـرانـه خـواهنـده از در مـران

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج