فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

ز رارض دار سعدی یا بارق الغوادی

ز رارض دار ســعــدی یــا بــارق الــغــوادیطـف حـول ربــع سـلـمـی یـا ذارع الـبــوادیغافل مشـو ز سـوزم چـون آه سـینه دیدیو اندیشه کن ز آتـش چون دود گش…

ز رارض دار ســعــدی یــا بــارق الــغــوادیطـف حـول ربــع سـلـمـی یـا ذارع الـبــوادی
غافل مشـو ز سـوزم چـون آه سـینه دیدیو اندیشه کن ز آتـش چون دود گشت بـادی
نار الـهمـوم هاجـت مـن قـلـبـی اشـتـعـالـامـاه الـغــرام تــجــری مـن مـد مـعــی کـواد
کس را مبـاد ازینسان حاصل ز درد هجـرانبــیـخـویـشـی و غـریـبـی رنـدی و نـامـرادی
فـی اضـلعـی حـللتـم کـالسـر فـی الجـنانفـی مـقـلـتـی نزلـتـم کـالـنور فـی الـسـواد
هر چـند بـی هدایت واصل نمی تـوان شددر عشق سالکانرا جز عشق نیست هادی
یـا مـولـعـا بـهـجـری لـایـمـکـن اصـطـبــارییــا زایــرا لــغــیــری مــاغــبــت عــن فؤادی
خواجو چونیک نامی در راه عشق ننگستتـا در پـی صـلـاحـی میدان کـه در فـسـادی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج