فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

حکایت مست خرمن سوز

یـکــی غــلــه مــرداد مـه تــوده کــردز تـــیــمــار دی خـــاطـــر آســـوده کـــردشبی مست شد و آتشی برفروختنگـون بـخـت کـالـیوه، خـرمـن بـسـوخـتدگر ر…

یـکــی غــلــه مــرداد مـه تــوده کــردز تـــیــمــار دی خـــاطـــر آســـوده کـــرد
شبی مست شد و آتشی برفروختنگـون بـخـت کـالـیوه، خـرمـن بـسـوخـت
دگر روز در خـوشـه چـینی نشـسـتکه یک روز جوز خرمن نماندش به دست
چــو ســرگـشـتــه دیـدنـد درویـش رایـــکـــی گـــفـــت پـــرورده خـــویـــش را
نخـواهی که بـاشـی چـنین تـیره روزبــه دیـوانــگــی خــرمــن خــود مــســوز
گـر از دسـت شـد عـمـرت انـدر بـدیتـــو آنــی کـــه در خـــرمــن آتـــش زدی
فـضـیـحــت بــود خـوشـه انـدوخـتــنپــس از خـرمـن خـویـشـتــن سـوخــتــن
مـکـن جـان مـن، تـخـم دین ورز و دادمــده خــرمــن نــیــک نــامــی بـــه بـــاد
چو بـرگشتـه بـختـی در افتـد بـه بـنداز او نــیــک بــخــتــان بــگــیــرنــد پــنــد
تـو پـیـش از عـقـوبــت در عـفـو کـوبکــه ســودی نــدارد فــغــان زیــر چـــوب
بــرآر از گــریــبـــان غــفــلــت ســرتکـــه فـــردا نــمــانــد خـــجـــل در بـــرت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج