فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

حکایت قزل ارسلان با دانشمند

قزل ارسلان قلعه ای سخـت داشتکـه گردن بـه الوند بـر می فـراشـتنه اندیشه از کس نه حاجت به هیچچـو زلـف عـروسـان رهش پـیچ پـیچچــنــان نــادر افــتـــاده …

قزل ارسلان قلعه ای سخـت داشتکـه گردن بـه الوند بـر می فـراشـت
نه اندیشه از کس نه حاجت به هیچچـو زلـف عـروسـان رهش پـیچ پـیچ
چــنــان نــادر افــتـــاده در روضــه ایکـه بـر لـاجـوردین طـبـق بـیـضـه ای
شـنـیـدم کـه مـردی مـبــارک حـضـوربـــه نــزدیــک شـــاه آمــد از راه دور
حـقـایق شـنـاسـی، جـهـانـدیـده ایهـنــرمــنــدی، آفــاق گــردیـده ای؟
بـــــزرگــــی، زبـــــان آوری کــــاردانحـکـیمـی، سـخـنـگـوی بـسـیاردان
قـزل گـفـت چـنـدین کـه گـردیـده ایچـنین جـای مـحـکـم دگـر دیده ای؟
بـخـندید کـاین قـلعـه ای خـرم اسـتولـیکـن نـپـندارمـش مـحـکـم اسـت
نه پـیش از تـو گردن کشـان داشتـنددمـی چـنـد بـودنـد و بـگـذاشـتـنـد؟
نـه بــعـد از تـو شـاهـان دیـگـر بــرنـددرخــت امــیــد تـــو را بـــرخــورنــد؟
ز دوران مــــلــــک پــــدر یــــاد کــــندل از بـــنـــد انــدیــشـــه آزاد کـــن
چـنـان روزگـارش بـه کـنـجـی نشـاندکـه بـر یک پـشـیزش تـصـرف نمـاند
چـو نومید مـاند از همـه چـیز و کـسامیدش بـه فـضـل خـدا مـاند و بـس
بــر مـرد هـشـیـار دنـیـا خـس اسـتکه هر مدتـی جای دیگر کس است
چـنـین گـفـت شـوریـده ای در عـجـمبـه کـسـری کـه ای وارث ملک جـم
اگـر مـلـک بـر جـم بـمـاندی و بـخـتتو را چون میسر شدی تاج و تخت؟
اگــر گــنــج قــارون بــه چــنـگ آورینمـانـد مـگـر آنـچـه بـخـشـی، بـری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج