فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

حکایت دزد و سیستانی

شنیدم که دزدی درآمد ز دشتبـه دروازه سـیسـتـان بـرگذشـتبــدزدیـد بــقـال از او نـیـم دانـگبــرآورد دزد ســیـهــکــار بــانــگ:خدایا تو شب رو بـه آتش مس…

شنیدم که دزدی درآمد ز دشتبـه دروازه سـیسـتـان بـرگذشـت
بــدزدیـد بــقـال از او نـیـم دانـگبــرآورد دزد ســیـهــکــار بــانــگ:
خدایا تو شب رو بـه آتش مسوزکه ره می زند سیستانی به روز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج