فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

حکایت

شـنیدم کـه از پـارسـایان یکیبـه طـیـبــت بــخـنـدیـد بــا کـودکـیدگـر پـارسـایان خـلـوت نشـینبــه عـیـبــش فـتـادنـد در پـوسـتـیـنبه آخر نماند این حکا…

شـنیدم کـه از پـارسـایان یکیبـه طـیـبــت بــخـنـدیـد بــا کـودکـی
دگـر پـارسـایان خـلـوت نشـینبــه عـیـبــش فـتـادنـد در پـوسـتـیـن
به آخر نماند این حکایت نهفتبـه صـاحـب نظـر بـازگـفـتـند و گفـت
مـدر پـرده بـر یار شـوریده حـالنه طیبت حرام است و غیبت حلال!

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج