فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

تقریر عشق مجازی و قوت آن

تو را عشق همچون خودی ز آب و گلربــایــد هــمــی صــبــر و آرام دلبــه بــیـداریـش فـتــنـه بــرخـد و خـالبـه خـواب اندرش پـای بـند خـیالبـه صـدقـش چـن…

تو را عشق همچون خودی ز آب و گلربــایــد هــمــی صــبــر و آرام دل
بــه بــیـداریـش فـتــنـه بــرخـد و خـالبـه خـواب اندرش پـای بـند خـیال
بـه صـدقـش چـنـان سـرنهی بـر قـدمکه بـینی جهان بـا وجـودش عدم
چــو در چــشــم شــاهـد نــیـایـد زرتزر و خـاک یـکـسـان نـمـایـد بـرت
دگــر بــا کــســت بــر نــیـایـد نــفــسکـه بـا او نـمـانـد دگـر جـای کـس
تو گویی بـه چشم اندرش منزل استوگر دیده برهم نهی در دل است
نه انـدیشـه از کـس کـه رسـوا شـوینه قوت که یک دم شـکیبـا شوی
گـرت جـان بـخـواهـد بـه لـب بـر نـهیوگـر تـیغ بـر سـر نـهـد سـر نـهی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج