فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

شعرسپید

شعر سپید یکی از شاخه های شعر نو است که خواهان زیادی در میان علاقمندان شعر فارسی دار

د و در شاعر می توان نمونه هایی از آن را یافت