فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

در سايه سار خاطره هاي مقدرم(سعيد نوذري)

تصویر تست

در سايه سار خاطره هاي مقدرم(سعيد نوذري)

عنوان : تشييع
شاعر  : سعيد نوذري

در سايه سار خاطره هاي مقدرم
چندي ست با بهانۀ يادت معطرم
چنديست مثل سنت ديرينه اي اصيل
تر مي شود به نام تو لب هاي ساغرم
مثا نسيم مي وزي و تازه مي شوي
در شروه هاي شاعر شيداي باورم
با نخل ها، حضور تو را قد كشيده اند 
گلدسته هاي خيس دعاي مكررم
ديروز اگر چه ميوۀ ايمان مان رسيد
امروز، در تصرف اين باغ بي برم
شايد تمام آينه ها بال و پر شوند
در پيشگاه سبز بلند صنوبرم
وقتي كه شانه هاي شهيدان باغچه
تشييع مي كنند مرا در برابرم 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري