فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

شاعر شهيد شد و قلم گريست(خديجه نازي)

تصویر تست

شاعر شهيد شد و قلم گريست(خديجه نازي)

عنوان : تقديم به شاعر شهبد
شاعر   : خديجه نازي

شاعر شهيد شد و قلم گريست
در دست او چنان مي نوشت
كه او
روزي شبيه آبي
به رنگ خون
خون مي چكيد
از اندام آسمانيش
شاعر شهيد شد و قلم نوشت
تاكيد روي خون
خون از شقيقه؟
شعري كه روي سينه اش شكافت
يك صد نه هزاران
شعر گفته را شاعر شهيد مي نوشت
با گلوله ها ي اشك
اشكي كه گل گل از گلش
شكفت!
او در كنار نخل هاي روي آب
او در كنار ما من
من و
تو و
دريغ
شاعر شهيد شد و
قلم قلم مرا گريست

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي