فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

و خون سرخ تو اي لاله همچنان جاري ست( سيد محمد جواد شرافت)

تصویر تست

 و خون سرخ تو اي لاله همچنان جاري ست( سيد محمد جواد شرافت)

و خون سرخ تو اي لاله همچنان جاري ست
حضور پر تپشت در دل جاري ست
صداي پاي تو در ذهن خاك گل كرده ست
سرود رود تو در بستر زمان جاري ست
فرشته ها به تو سوگند مي خورند اي كوه
شكوه نام بلندت در آسمان جاري ست
به خاك مدفن تو بوسه مي زند خورشيد 
چرا كه سرخ ترين آسمان در آن جاريست 
اشاره يست به پروانه ي عاشقانه ي تو
حماسه اي كه در آثار شاعران جاريست
هر آنچه شعر سروديم، رو به اتمام است
و خون سرخ تو اي لاله ، همچنان جاري ستمنبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم