فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

2دو بیتی ترکی2

زهرا نادری بالسین شریف آبادی

چینوواباش قویمامیش آتدون منی (هنوز روی شانه ات سرنگذاشته ازخود دورم کردی)
غم بازاریندا نجه ساتدون منی؟ (غم چطور توانستی دربازارغم مرا بفروشی؟)
سنده تانیدون بؤ قرا بختیمی؟ (تو هم شناختی این بخت سیاه مرا؟)
نشتراؤرگده چون کی تاپدون منی!؟ (چون باتیری فرو رفته درقلبم پیدا کردی مرا!؟)
——————————————————————
هراؤدا اکسیژن چاتماسا سؤنر (به هر آتشی اکسیژن نرسد خاموش میشود)
عشقین قدرین بیلن اؤلماسا اؤلر (اگرقدرعشق دانسته نشودمیمیرد)
گوی ده یاقماسا یره کویر اؤلار (اگرآسمان هم برزمین نبارد کویر میشود)

گونه باخانا ،گون باخماسا دؤنر (اگرآفتاب به گل آفتاب گردان نگاه نکند روبرمیگرداند)
——————————————————————-

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران