فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

گفتيد عاشقيم و جراحت نداشتيد( محمد حسين انصاري نژاد)

گفتيد عاشقيم و جراحت نداشتيد( محمد حسين انصاري نژاد)

عنوان : با آن همه پرنده
شاعر : محمد حسين انصاري نژاد

گفتيد عاشقيم و جراحت نداشتيد
ايمان به ابرهاي اجابت نداشتيد
بر شانه هايتان گل زخمي نمي شكفت
با نخل هاي سوخته نسبت نداشتيد
از آسمان، ستاره و دريا ، نسيم و موج
يك بار سيب سرخ بشارت نداشتيد
حلاج ها كه چوبۀ داري نديده ايد!
يك شال سبز كشف و كرامت نداشتيد
با آن همه پرنده و پرواز و سوختن
خاكستري نشانۀ قربت نداشتيد
آن روزهاي پر زدن و بي نشان شدن 
يك قطره شوق سرخ شهادت نداشتيد 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري